قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده فروشي

قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده فروشي و عمليات و دستگاه هاي مشابه بردگي ماده واحده - قرارداد تكميلي منع بردگي و برده فروشي و عمليات و دستگاه هاي مشابه بردگي كه در تاريخ هفتم سپتامبر 1956 مطابق…

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد – ساير مقررات

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران -  ساير مقررات ماده 24 - درآمدهاي مؤسسه در قبال خدمات آزمايشگاهي، تحقيقاتي، آموزشي، بازرسي و نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي و كاربرد علامت استاندارد، به…

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد – اركان

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - اركان ماده 18 - اركان مؤسسه عبارتند از : 1 - شوراي عالي استاندارد. 2 - رئیس مؤسسه. شوراي عالي استاندارد ماده 19 - تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از : 1 - رئیس…

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد – موضوع

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران -  موضوع ماده 3 - وظايف مؤسسه مبتني بر تحقيقات ، تدوين و اجراي استاندارد به شرح زير است : 1 - تعيين تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين…

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد – كليات

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - كليات ماده 1 - به منظور تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوط ، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در…

قانون داوری تجاری بین المللی – ساير مقررات

قانون داوری تجاری بین المللی - ساير مقررات ماده 36- ساير مقررات 1 - داوري اختلاف تجاري بينالمللي موضوع اين قانون از شمول قواعد داوري مندرج در قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات مستثني است. 2 - اين قانون نسبت به ساير…

قانون داوری تجاری بین المللی – اجراي رأي

قانون داوری تجاری بین المللی - اجراي رأي ماده 35 - اجرا 1 - به استثناي موارد مندرج در مواد (33) و(34) آراء داوري كه مطابق مقررات اين قانون صادر شود قطعي و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و درصورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده…

قانون داوری تجاری بین المللی – اعتراض به رأي

قانون داوری تجاری بین المللی - اعتراض به رأي ماده 33- درخواست ابطال رأي 1 - رأي داوري در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است : الف - يكي از طرفين فاقد اهليت بوده باشد. ب - موافقتنامه…

قانون داوری تجاری بین المللی – ختم رسيدگي و صدور رأي

قانون داوری تجاری بین المللی - ختم رسيدگي و صدور رأي ماده 27- قانون حاكم 1 - ( داور) برحسب قواعد حقوقي كه طرفين در مورد ماهيت اختلاف برگزيده اند، اتخاذ تصميم خواهد كرد. تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك كشور مشخص، به هر نحو كه…

قانون داوری تجاری بین المللی – صلاحيت ( داور)

قانون داوری تجاری بین المللی - صلاحيت ( داور) ماده 16 - اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت 1 - ( داور) مي تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند. شرط داوري كه به صورت جزيي از يك…